දාන කථාපාරමිතා ������������ ��������� ��������� ���������

������������ ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close