භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ��������� ��������������������� ������������������������������������ ������������������������ ���������

��������� ��������������������� ������������������������������������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close