භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������������ ������������ ������������ ������������������������ ���������������������������

������������������ ������������ ������������ ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close