අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ������������������������������

��������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close