අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ������������������������������������

��������� ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close