අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������ ��������������� ������������������������������

������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close