නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ��������������� ��������������������� ��������������� 6

������������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close