නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ��������������� ��������������������� ���������������

������������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close