නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������������������������ ���������

������������������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close