නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������������������ ������������������

������������������������ ������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close