නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ ������������ ���������������

������������ ������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close