පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර අරිහතුන් වහන්සේලගේ සංඛාර

අරිහතුන් වහන්සේලගේ සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close