අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������� ������ ��������� ���������

��������� ��������� ������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close