භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ������������������ ��������������������� 4

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close