භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ������������ ��������� ������������ ������������������ ���������

��������� ������������ ��������� ������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close