නිවන් මගඅස්සාස ������������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������������ ���������������

������������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close