නිවන් මගඅස්සාස ������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ 1

������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close