නිවන් මගඅස්සාස ������������ ������������������ ���������������

������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close