නිවන් මගඅස්සාස ������������ ��������� ������ ���������������

������������ ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close