භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ��������������� ������������ ��������������������� ������������������

��������� ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close