භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ��������������� ��������� ���������������������

��������� ��������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close