දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������������� ���������������������

��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close