දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������������� ������������������������

��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close