දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������������� ������������������������ 1

��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close