දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ������������������ ������������ 1

������������ ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close