දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ������������������ ������������

������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close