දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������������ ������ ������������������������ 4

������������������ ������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close