දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������������ ������ ������������������������

������������������ ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close