දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ������������������ ���������������������������������

������������ ������������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close