දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ������������������ ��������������������������������� 1

������������ ������������������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close