දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ��������������������� ������������������ ��������������� ������ ������������������

������������ ��������������������� ������������������ ��������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close