දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������ ��������������������� ������������������ ��������������� ������ ������������������ 1

������������ ��������������������� ������������������ ��������������� ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close