දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ������������������ ������������ ������������������ ������������������

������������������ ������������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close