දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������ ������������������ 1

��������� ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close