දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������ ������������������

��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close