භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ������������������������ ������ ������������ ���������������

������������������������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close