භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������ ���������������

��������������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close