නිවන් මගසීලය ������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������������������ ���������������

������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close