නිවන් මගසීලය ������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������������������ ��������������� 5

������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close