විනයප්‍රත්‍යවේක්ෂාව ��������������������� ������������������ ��������������������������� ������������ ������ ���������������

��������������������� ������������������ ��������������������������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close