විනයප්‍රත්‍යවේක්ෂාව ��������������������� ������������������ ��������������������������� ������������ ������ ��������������� 1

��������������������� ������������������ ��������������������������� ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close