නිවන් මගසීලය ������������������������ ������ ��������������������� 4

������������������������ ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close