නිවන් මගසීලය ������������������������ ������ ���������������������

������������������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close