දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������� ������������ 16

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close