ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ������������ ��������� ���������������������

��������� ������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close