නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ������������ ��������������� ��������� ���������������������

������������ ��������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close