දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������ ��������������� ������������ 77

������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close