ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ��������������� ������ ��������������� 3

��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close