ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ��������� ��������� 3

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close