ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ������������������ ������������ ��������� ���������������

������������������ ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close