ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ අසත් ධර්මයන්ට ඇතුල් නොවන්නට

අසත් ධර්මයන්ට ඇතුල් නොවන්නට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close