ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ������������������������������ 2

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close