ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ������������������ ������������ ��������������� 3

������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close