ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ��������� ��������������� ������������������ 11

��������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close