ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ������ ��������� 25

������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close