ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ������ ���������

������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close