නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������� ������������������������ ���������������������������

��������������������������� ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close