නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ��������������� ���������������������������������

������������ ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close