නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ���������������������������������

��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close