නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������������� ������������������

��������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close