නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ���������������������������������

��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close